Skip to main content
Vibor achtergrond website

Ontzorgen

Zorgen voor een vitale leefomgeving

Vanuit onze missie "zorg voor de leefomgeving" hebben wij onze maatschappelijke betrokkenheid en kwaliteitsbewustzijn getoond in integrale werkprocessen en vakmanschap. Vibor streeft naar hoogwaardige infrastructurele eindproducten en dit vormt tegelijkertijd de belangrijkste drijfveer voor de belangrijker wordende leefomgeving. Om klanten te ontzorgen hebben we vanaf het fabricageproces levert Vibor een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit, leefbaarheid, veiligheid en economische vitaliteit van leefgebieden.

Ontzorgen = Meedenken

Dit doel bereiken we door samen met gesprekspartners of opdrachtgever op een maatschappelijk verantwoorde manier actief mee te denken over ruimte- en infrastructuuroplossingen. Op de lange termijn zijn deze oplossingen ook meer geschikt voor onderhoud, niet beïnvloed door het klimaat, en tegen redelijke prijzen. Zorg voor een betere kwaliteit van leven. Vanuit deze visie hebben we vier niveaus van ontzorgen geformuleerd. Via concrete concepten en producten kunnen we gesprekspartners of klanten gerichte suggesties geven.

Wat betekenen de verschillende niveaus van ontzorgen:

Kwalitatief ontzorgen

Zorg voor de leefomgeving, leidt tot een kwalitatief maakproces

Vibor heeft een "gediversifieerde" kijk op het vak en bekijken de projecten door de ogen van gebruikers, of dit nu in de ontwerp-, implementatie- of beheerfase is. De organisatie bestaat immers ook uit burgers die genieten van mooie buitenruimtes en er trots op zijn bij te dragen aan een leefbare en duurzame omgeving. Dit heeft ook de vaardigheden als aannemer versterkt: Vibor bouwt infrastructuur professioneel met het hart om het milieu te beschermen!

Vibor heeft begrip

Inzicht in de omgeving, gebruikers en stakeholders vormen de basis van het kwalitatieve productieproces (milieumanagement). Dit wordt geborgd door een goede risicoanalyse, planning, adequate afstemming en consistente communicatie met partners, gebruikers en omwonenden. Het resultaat: een goede doorstroming tijdens het werk (verkeersplan) en veilige werk- en gebruiksomstandigheden.

De juiste aanpak

Het deelplan toont de geoptimaliseerde werkwijze en de logische volgorde van de deelprocessen, namelijk rioolwaterzuivering, grondwerk, wegverharding en groenvoorziening. Het basisproces van het waarborgen van veiligheid in ons kwaliteitsmanagementsysteem. Effectieve afstemming in het plan door inzet van compact en intelligent personeel en materieel met als resultaat een goede productkwaliteit en kortere levertijden! De overlast voor omwonenden en gebruikers is minimaal en het benodigde hoogwaardige infrastructurele eindproduct wordt gerealiseerd.

Integraal ontzorgen

Simpel en doeltreffend in integraal werken

De meeste opdrachtgevers zijn zich er steeds meer van bewust dat het kwalitatieve infrastructuurtraject van "van definitie tot oplevering" ook korter en kostenbewuster kan. Vibor hanteert nu een conventionele werkwijze: onze kritische blik op de "kern" en de opdrachtgever hebben vereenvoudigde en geoptimaliseerde basisprocessen en planningsmethoden bereikt.

Kennisoverdracht

Onze uitgebreide kijk op voorbereiding en implementatie met verbonden partijen leidt tot een geoptimaliseerde workflow. Ook bevordert het kennisoverdracht tussen partners door duidelijke prestatieafspraken en duidelijke verantwoordelijkheden. Naast de best geïntegreerde productkwaliteit en kortere doorlooptijd (geoptimaliseerde planning), zijn ook beperkte hinder en hinder naar omwonenden (heldere communicatie) en kostenoptimalisatie het resultaat. Geef klanten de beste zorg!

Verbetering borgen

Deze methode is geschikt voor complexe projecten en dagelijkse werkzaamheden bij aanleg, vervanging en onderhoud van infrastructurele projecten: riolering in stedelijk gebied, aanleg van nieuwe woningen, aanleg van rotondes en transformatie van industrieterreinen. Onze totaalaanpak is uiteraard gebaseerd op de "Lean Philosophy" die garant staat voor continue verbetering!

Sociaal ontzorgen

Sociaal maatschappelijk ontzorgen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen begint bij de zorg voor de leefomgeving en het ondernemen van bijbehorende acties. Het nemen van een maatschappelijke bijdrage als springplank naar het opbouwen van sociaal kapitaal is voor Vibor een vanzelfsprekendheid.

Onze slogan: Wij werken professioneel met een sociaal hart! Daarmee heeft het bijgedragen aan duurzame regionale ontwikkeling. Dat betekent: samenwerken met omwonenden om duurzame infrastructuurproducten te maken om de leefomgeving aantrekkelijker te maken voor gebruikers.

Bewonersparticipatie

Door goede communicatie en uitwisseling van ideeën stimuleren we bewoners om in hun eigen leefomgeving deel te nemen aan onze infrastructuurprojecten. Ondersteun lokale werkzoekenden, jongeren en/of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door werkgelegenheid te creëren in de privésector. Wij bieden een eerstje stap in je carrière en toekomstperspectief.

Dit draagt ​​bij aan het terugdringen van lokale overlast (vermindering van vandalisme en werkloosheid) en de groei van omwonenden. Een impuls om een ​​positieve impact te hebben op de lokale kwaliteit van leven en de gezondheid van mensen!

Duurzaam ontzorgen

Samen streven wij naar een ideaal duurzame leefomgeving...

Hieronder wordt verstaan: een veilige, schone en zeer lokale woon-, werk- en leefomgeving. Wonen, werken en wonen met tevreden en gezonde bewoners in een openbare ruimte om gebruikerservaring en plezier te beleven. Leefruimte uitgerust met duurzame infrastructuuroplossingen. Op de lange termijn is de oplossing beter bestand tegen klimaatverandering, betaalbaar en zorgt voor meer plezier in het leven! Gemaakt vanuit een duurzaam samenwerkings- en productieproces, met behulp van onderhoudsmethoden om kosten te besparen voor de gemeenschap!

Actuele uitdagingen

Gemeenten staan ​​voor maatschappelijke en economische uitdagingen: het verlagen van de burgerlasten met behoud of zelfs bewustmaking van de kwaliteit van de lokale leefomgeving.

  1. Enerzijds kan dit door gebruik te maken van goede infrastructuurproducten of publieke objecten die een continue "levenscyclus" hebben. De aantrekkingskracht van de levenscyclusbenadering komt tot uiting in de lange termijn werking en levenscyclus, wat leidt tot kostenbesparingen. 
  2. Anderzijds, in combinatie met de lokale leefomgeving, de aanpak en het onderhoud van buurten effectief organiseren.